ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเดิมตั้งอยู่บริเวณ วัดท่าเกวียน  ต่อมานายทน  สิงห์คำโล    ผู้ใหญ่บ้าน                      ท่าเกวียนได้ขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน  ๑๖  ไร่ ๓ งาน ๙๓  ตารางวา เพื่อสร้างอาคารชั่วคราว และเปิด

การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔  เมื่อ วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๑๔  โดยมีนายสวาท  จันทร์ดวง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                      พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข ขนาด ๓  ห้องเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา  ๒๕๑๔  เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔  และจัดการเรียนการสอนตามโครงการ RIT 

                      พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครู   แบบองค์การฯ ๑  หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ  สปช. ๔  ที่นั่ง  ๑  หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบองค์การ  ๑  หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๒๕  เปิดทำการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ 

                      พ.ศ.  ๒๕๒๙  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                      พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓-๒๖  ขนาด ๓  ห้องเรียน ๑  หลัง ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. ๑๐๓/๒๖  ๑ หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐  พิเศษและเรือนเพาะชำ 

                      พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมและ  สปช.๖๐๑/๒๖  ๑  หลัง

 

                      พ.ศ.  ๒๕๓๘  ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน พร้อมกับหมู่บ้าน ตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการแม่มอก ของกรมชลประทานห่างจากพื้นที่เดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 

๕  กิโลเมตร บนพื้นที่  ๓๔  ไร่ ๒  งาน  ๓๖  ตารางวา ราษฎรร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๒  หลัง ๘  ห้องเรียน

                      พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖  ขนาด ๓  ห้องเรียน  จำนวน ๒  หลัง ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ขนาด ๔  ที่นั่ง ๑ หลัง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๐  พิเศษ  ๒  ชุด โดยงานบูรณทรัพย์สินจากกรมชลประทาน  และได้ทำการรื้อย้ายอาคารเรียน อาคารประกอบ จากเดิมทั้งหมด มาทำการก่อสร้างห้องสมุด  ขนาด ๘ X   เมตร จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู ๑  หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖  ขนาด ๔  ห้องเรียน จำนวน  ๑  หลัง

                      พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผู้ปกครองนักเรียนคณะครูได้ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  จำนวน  ๑ หลัง และสร้างรั้วโรงเรียนรวมมูลค่า  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

                      พ.ศ.  ๒๕๔๗  ชุมชนสนับสนุนสร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคารเรียนขนาด ๓๒๐ ตารางเมตร

                      พ.ศ.  ๒๕๔๘  อบต.เวียงมอก สนับสนุน งบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ๘๕,๐๐๐ บาท

                      พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณจากกองทุนเงินล้านหมู่บ้านท่าเกวียน  สนับสนุนสร้างส้วมขนาด  ๓  ที่นั่ง งบประมาณ  ๓๐,๐๕๐  บาท

                      พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณ  จากโครงการ  SML  สนับสนุนสร้างถนนคอนกรีต  ทางเข้าขนาด  ๓๔๘  ตารางเมตร  งบประมาณ  ๑๒๒,๓๖๐  บาท

                      พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณ จากชุมชนบ้านท่าเกวียน สนับสนุนสร้างโรงเก็บรถ งบประมาณ  ๒๐,๕๐๐  บาท

                                พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้รับประมาณจากชุมชนบ้านท่าเกวียน สนับสนุนสร้างปรับปรุงโรงอาหารและห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท