โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ถนนเถิน - ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าเกวียน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
เบอร์โทรศัพท์ 054-019926
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ พันธกิจ   ของสถานศึกษา

มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกและพัฒนาตามศักยภาพจนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในสถานศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

       ปรัชญาของโรงเรียน

                      นัตถิ ปัญญา สมาอาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

       คำขวัญของโรงเรียน

                      เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม   น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ