ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION  STETEMENT)

                .   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                       - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้

อย่างมีคุณภาพ

                       - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง / มีคุณภาพ

                ๒.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                      - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

                      - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                      - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน  ให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา   ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

                ๒.   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

                       - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  มีทักษะการหาความรู้  และมีนิสัยรักการอ่าน

                       - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

                       - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ขึ้นไป  มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

 

                       - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป  มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน

ระดับพื้นฐาน

                       - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี  ละเว้นความชั่ว  รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม

                       - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ  พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง

                ๔.   พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                      - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

                      - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

                      - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                      - พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

                      - ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อและเข้ารับการอบรม

                ๕.   พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                      - ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการปรับปรุง  พัฒนาอาคารเรียน  อาคารประกอบ    ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

                      - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  และจัดแหล่งการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่