ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : โยทณัฐ คำนึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ วงษ์ปัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายพายัพ จอมคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ุุ6 ปี