โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ถนนเถิน - ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าเกวียน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
เบอร์โทรศัพท์ 054-019926
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : โยทณัฐ คำนึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ วงษ์ปัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายพายัพ จอมคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ุุ6 ปี