โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ถนนเถิน - ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าเกวียน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
เบอร์โทรศัพท์ 054-019926
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ ขัดปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาววิยะดา แก้วยา
บุคลากร วิทยาศาสตร์