โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ถนนเถิน - ทุ่งเสลี่ยม บ้านท่าเกวียน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
เบอร์โทรศัพท์ 054-019926
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายพิศุทธ์ หอมบุปผา
พนักงานธุรการ ส3

นางสาวณราวดี วงศ์ต่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุไรวรรณ ชุมภู
ครูพี้เลียงเด็กพิการ