ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายพิศุทธ์ หอมบุปผา
พนักงานธุรการ ส3

นางสาวณราวดี วงศ์ต่อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุไรวรรณ ชุมภู
ครูพี้เลียงเด็กพิการ