ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุรีย์พร แก้วจันทร์
ครู คศ.1