ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวแสงเดือน เมืองมูล
ครู คศ.1