ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญจง แหชู
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง สิงห์กร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานัด
ตำแหน่ง : ไชยแก้ว
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร
ตำแหน่ง : วงศ์หล้า
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์
ตำแหน่ง : วงศ์ปัน
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญยปกรณ์
ตำแหน่ง : หิมวัลย์
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์
ตำแหน่ง : ขันมี
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสังเวียน
ตำแหน่ง : เจริญเนตร
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางโยทณัฐ คำนึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :